ENHAGA

Τερματίζοντας τη σεξουαλική παρενόχληση στα video games

Το Έργο

Το ENHAGA είναι ένα πρωτοποριακό διετές έργο που θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές για την καταπολέμηση της ψηφιακής παρενόχλησης των γυναικών παικτριών, μέσω του οποίου θα αναπτυχθούν και εφαρμοστούν ένα online παιχνιδί και σχετικά εργαλεία για την ενδυνάμωση των νεαρών γυναικών (18-35 ετών), σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε ψηφιακό περιβάλλον και την περαιτέρω αναφορά των περιστατικών, με θέση σε σίγαση των ατόμων που αναφέρονται στην ηλεκτρονική συνομιλία. Το έργο θα υλοποιήσει επίσης δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη εξασφάλισης περιβαλλόντων gaming χωρίς παρενόχληση, για όλους-ες.

Στόχοι του έργου

Πρόληψη και καταπολέμηση της ψηφιακής  παρενόχλησης και του  ψυχολογικού εκφοβισμού που υφίστανται ιδίως τα κορίτσια και οι νεαρές παίκτριες

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματιών στον τομέα του gaming

Προβλέψεις για παίκτριες/παίκτες από διαφορετικά εθνικά, πολιστιμικά, κλπ. περιβάλλοντα, βοηθώντας στη διάδοση των γνώσεων σχετικά με την ανάγκη καταπολέμησης της έμφυλης βίας

Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση με εργαλεία των ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό την αναφορά περιστατικών ψηφιακής παρενόχλησης και τη δημιουργία οικοσυστημάτων ανοχής και σεβασμού σε όλα τα φύλα

Πακέτα Εργασίας

Διαχείριση και συντονισμός Έργου

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η οποία εξελίσσεται σε ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του έργου, η σύμπραξη θα παραδώσει και θα υποβάλλει αναφορά σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη δέσμη εργασιών, εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης.

Επικεφαλής εταίρος: SANSAT
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος 2020 – Φεβρουάριος 2022

ENHAGA Σύγχρονη χαρτογράφηση οικοσυστήματος

Σε αυτό το πακέτο εργασίας, το εταιρικό σχήμα θα υλοποιήσει τις κάτωθι ενέργειες:

  • διερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης, των προκλήσεων και των κενών αναφορικά με την καταπολέμηση της κυβερνο-σεξουαλικής παρενόχλησης, ειδικά προς τις γυναίκες παίκτριες
  • εντοπισμός περιπτώσεων και διδαγμάτων που προέκυψαν από τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή πρακτικών καταπολέμησης της ψηφιακής σεξουαλικής παρενόχλησης σε επίπεδο ΕΕ και διεθνώς
  • διάγνωση των αναγκών, των αντιλήψεων, των προκλήσεων και των προσδοκιών των εμπλεκόμενων
  • ενημέρωση, υποστήριξη, εξέλιξη και προσαρμογή της ανάπτυξης των εργαλείων του έργου ENHAGA, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης της ευρύτερης κοινωνικής κατάστασης, των προκλήσεων, των κενών, των πρακτικών και των μεθόδων αντιμετώπισης της διαδικτυακής σεξουαλικής παρενόχλησης, ειδικά κατά των παικτριών video games
Επικεφαλής εταίρος: RJ4ALL
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος 2020 – Αύγουστος 2020

ENHAGA παιχνίδι, προσθήκες και επιμόρφωση

Αυτό το πακέτο εργασίας, αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός παιχνιδιού προσανατολισμένου στις ανάγκες των παικτριών video games και με τα βάση τα υφιστάμενα κενά (θεσμικά, νομικά κ.ά.)», με σκοπό την καταπολέμηση της ψηφιακής σεξουαλικής παρενόχλησης
  • Ανάπτυξη και προσαρμογή ενός online παιχνιδιού, με ενσωματωμένες δυνατότητες αναφοράς ή/και σίγασης/αποκλεισμού παραβατών με στόχο την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
  • Σχεδιασμός ενός ενημερωμένου – και προσανατολισμένου στις ανάγκες των μελών των ομάδων στόχου και των ωφελούμενων – επιμορφωτικού πακέτου. Ανάπτυξη καινοτόμων μαθησιακών εργαλείων και πλατφόρμας στην οποία θα φιλοξενηθούν το παιχνίδι και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης ENHAGA, ενός οδηγού συμπεριφοράς σε διαδικτυακό περιβάλλον που αποτελεί μέρος της γενικότερης εργαλειοθήκης ENHAGA και διευκολύνει τη μεταφορά και προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου ENHAGA σε διαφορετικά πλαίσια
Επικεφαλής εταίρος: CSI
Περίοδος υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2020 – Μάρτιος 2022

Εφαρμογή μαθησιακών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ENHAGA

Σε αυτό το πακέτο εργασίας, οι εταίροι θα υλοποιήσουν τις Εκπαιδευτικές  δραστηριότητες στις χώρες τους και θα πολλαπλασιάσουν την ηλεκτρονική χρήση και προσβασιμότητα του έργου στην πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ, σε τουλάχιστον 400 νεαρές γυναίκες.

Οι εταίροι του έργου ENHAGA θα θα ενισχύσουν τις γνώσεις και θα αναπτύξουν τις δεξιότητες τουλάχιστον 200 επαγγελματιών ποικίλων ειδικοτήτων που εργάζονται με και για τη νεολαία, κοινωνικών λειτουργών, στελεχών φορέων προώθησης της ισότητας και εκπαιδευτικών. Επίσης, θα προσφέρουν πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό υλικό σε τουλάχιστον 100 εκπαιδευτικούς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Επιπλέον, θα συλλέξουν παραδείγματα καλής εφαρμογής που θα υποστηρίξουν τη μελλοντική διάδοση και αποτελεσματική χρήση της Εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης του έργου ENHAGA.

Επικεφαλής εταίρος: KEAN
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος 2021 – Μάρτιος 2022

Διάδοση αποτελεσμάτων και βιωσιμότητα έργου

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού του Πακέτου εργασίας καθ’όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία θα καθοδηγηθεί από την τρέχουσα αναφορά, οι συνεργάτες του έργου ENHAGA αναμένεται να προσφέρουν σαφείς πληροφορίες και υλικό διάδοσης που θα επιτρέψουν την εφαρμογή ενός επιτυχούς σχεδίου επικοινωνίας και μιας καμπάνιας ευαισθητοποίησης του κοινού. Επίσης, σε αυτό το πακέτο εργασίας θα περιλαμβάνεται η διοργάνωση εθνικών ημερίδων, η δημιουργία του Δικτύου φορέων ENHAGA και το Τελικό διεθνές συνέδριο.

Επικεφαλής εταίρος: Symplexis
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος 2020 – Μάρτιος 2022